Teisė ir teisėsaugos institucijos

Galimos specializacijos:

 • Teisminės institucijos
 • Ikiteisminės institucijos

Apie programą

Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programos tikslas (-ai): suteikti teisės studijų krypties bazines žinias studentams, parengti specialistus gebančius identifikuoti bei tvarkyti teisės šaltinius, norminius teisės aktus, gebančius įforminti vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų asmeninius teisinius santykius, parengti teisinius dokumentus, gebančius reguliuoti viešojo valdymo subjektų veiklą, atlikti ikiteisiminio pobūdžio tyrimus, gebančius teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebančius identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, efektyviai ir atsakingai taikančius profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose, ugdančius asmeninį savarankiškumą ir mokymosi visą gyvenimą vertybes, gebančius planuoti teisininko profesijos karjerą.

Po studijų:

 • Žinosite profesinės veiklos srityse integruotas teisės studijų žinias
 • Suprasite teisės mokslą teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose teisės taikymo aktus
 • Mokėsite aiškinti ir taikyti teisę remiantis ekonomikos, filosofijos, sociologijos ir kitų mokslų žiniomis
 • Suprasite teisėsaugos institutų turinį nacionaliniame, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, ES teisės reguliavimo kontekste
 • Gebėsite išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, identifikuojančius konkrečias teisines taisykles
 • Gebėsite atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas
 • Gebėsite nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikti jiems informaciją, atlikti patikslinimus ir priimti procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdyti prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus
 • Gebėsite suvokti ir aiškinti teisės normų prasmę bei teisingai jas taikyti teisiniams sprendimams, įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, analizuoti teismų praktiką, įvairius teisinius dokumentus
 • Gebėsite organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti teisėsaugos institucijų veiklą, interpretuoti, analizuoti institucijų reikšmingus duomenis, bei juos įforminti
 • Gebėsite taikyti informacines technologijas
 • Gebėsite praktikoje profesinėje veikloje savarankiškai plėtoti įgytas bendrąsias ir specializuotas teisines žinias
 • Gebėsite teikti teisines konsultacijas rekomendacijas
 • Mokėsite tinkamai elgtis su teisėsaugos institucijų konfidencialia informacija, užtikrinti dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą
 • Mokėsite taisyklingai žodžiu ir raštu ugdyti kalbos kompetenciją gimtąją ir užsienio kalba, kuriomis vykdomos studijos, sklandžiai jomis reikšti savo mintis
 • Gebėsite dirbti komandoje, korektiškai atsižvelgti į įvairias kultūras
 • Gebėsite nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, efektyviai bei nuolat mokytis, planuoti ir racionaliai panaudoti savo laiką ir išteklius

Šią studijų programą galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų pradžia - rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos turinys

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Kalbos kultūra ir komunikavimas
 • Dokumentų valdymas
 • Informacinės technologijos
 • Ekonomikos teorija
 • Vadybos pagrindai
 • Teisinė psichologija
 • Logika ir mokslo metodologija
 • Tyrimų metodologija
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

Teisės studijų krypties dalykai:

 • Romėnų teisė
 • Valstybės ir teisės teorija
 • Teisėsaugos institucijų sistema
 • Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Baudžiamoji teisė
 • Baudžiamasis procesas
 • Civilinė teisė
 • Civilinis procesas
 • Darbo teisė ir socialinės apsaugos teisė
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė
 • Europos Sąjungos teisė
 • Tarptautinė teisė
 • Korupcijos kontrolė ir prevencija
 • Politologija

Profesinės veiklos praktikos:

 • Juridinių dokumentų rengimo praktika
 • Mokomoji praktika
 • Baigiamoji – specialybės praktika

Specializacija - Teisminės institucijos:

 • Notariato teisė
 • Advokatūros teisė
 • Vykdymo proceso teisė
 • Teismo posėdžių organizavimas

Specializacija - Ikiteisminės institucijos:

 • Valstybės tarnybos teisė
 • Kriminalistika
 • Ikiteisminis tyrimas
 • Žmogaus teisių apsauga

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

1.    Istorija 0,4 ( valstybinis brandos egzaminas)
2.    Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
3.    Matematika 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
4.    Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
5.    Užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / geografija / menai 0,2 (valstybinis arba metinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Įsidarbinimo galimybės

Po studijų galėsite dirbti:

 • Ikiteisminio tyrimo tyrėju
 • Teismo posėdžių sekretoriumi
 • Valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose
 • Valstybės tarnautoju policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose
 • Juriskonsultantais
 • Teisės referentais
 • Teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose
 • Antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės, *pareigūnams - 2 metai ištęstinės; galima studijuoti ir nuotoliniu būdu, trukmė - 3 metai.

Valstybinis kodas

6531KX003

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Patogios studijos nuotoliniu būdu, nes galima dirbti ir mokytis. Dėstytojai draugiški ir norintys padėti. Studijų metu pateikiama daug medžiagos, konors nesupratus galima kreiptis pas dėstytojus. 

Judita Paalksnytė
Nuotolinių studijų absolventė