Studijų dokumentai

Studijų nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Studijų nuostatai nustato studijų Lietuvos verslo kolegijoje sistemą, procesą, sąlygas ir tvarką, kolegijos studentų teises bei pareigas, reglamentuoja studentų ir kolegijos administracijos santykius.

Egzaminų organizavimo tvarkos aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Egzaminų organizavimo tvarkos aprašas nustato Kolegijos studentų egzaminų, turinčių ne mažesnį nei 40 proc. galutinio kaupiamojo įvertinimo, organizavimo, vykdymo ir priežiūros procedūras, akademinės etikos reikalavimus atsiskaitymų metu ir atsakomybę.

Studijų dalyko egzamino rengimo ir jo rezultatų vertinimo nuostatos. Lietuvos verslo kolegijos Studijų dalyko egzamino rengimo ir jo rezultatų vertinimo nuostatos nustato studijų dalyko egzamino rengimo tikslus, bendruosius reikalavimus egzamino užduotims bei pasirengimo egzaminui ir jo rezultatų vertinimo principus.

Laisvai pasirenkamų dalykų blokas ir pasirinkimo sistema. Lietuvos verslo kolegijos Laivai pasirenkamų dalykų blokas ir pasirinkimo sistema nustato studento laisvai pasirenkamo dalyko sampratą, registravimosi laisvai pasirenkamo dalyko studijoms bei įskaitymo tvarką.

Profesinės veiklos praktikų organizavimo ir vertinimo aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Profesinės veiklos praktikų organizavimo ir vertinimo aprašas nustato studentų praktikų organizavimo tvarką, profesinės veiklos praktikų organizavimo sąvokas, praktikų tikslus, nustato organizavimo procedūras, atsiskaitymo ir vertinimo principus, dokumentavimą ir kitus reikalavimus.

Bakalauro Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas. Šis dokumentas reglamentuoja Lietuvos verslo kolegijos  vykdomų koleginių studijų programų bakalauro Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką kolegijoje.

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka. Lietuvos verslo kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarka nustato Lietuvos aukštosiose mokyklose ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens pasiektų studijų rezultatų (toliau – studijų rezultatai) įskaitymo Lietuvos verslo kolegijoje principus ir jų įforminimo tvarką.

Apeliacijų nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Apeliacijų nuostatai reglamentuoja apeliacinės komisijos, nagrinėjančios apeliacijas dėl sesijos žinių, studentų praktikos įvertinimo objektyvumo, kvalifikacinio, baigiamojo egzamino laikymo ar baigiamojo darbo gynimo tvarkos, kvalifikacinio, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimo, sudarymą bei darbo organizavimą, teises ir funkcijas, apeliacijų pateikimo, nagrinėjimo tvarką.

Laisvo studentų paskaitų lankymo suteikimo tvarka. Lietuvos verslo kolegijos Laisvo studentų paskaitų lankymo suteikimo tvarka nustato laisvo teorinių paskaitų lankymo suteikimo ir tokio sprendimo dokumentavimo tvarką Kolegijoje.

Nuotolinių studijų organizavimo tvarka. Lietuvos verslo kolegijos Nuotolinių studijų organizavimo tvarka nustato dėstytojo ir studento veiklą organizuojant studijas nuotoliniu būdu, studijų medžiagos pateikimą ir jos įvertinimo bei atestavimo tvarką.

Studijų programų komitetų nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Studijų programų komitetų nuostatai reglamentuoja Studijų programų komitetų sudarymo tvarką, jo funkcijas bei veiklos organizavimą.

Studijų dalyko atestavimo nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Studijų dalyko atestavimo nuostatai reglamentuoja Kolegijoje registruojamų ir vedamų studijų dalykų parengimą, atestavimą ir registravimą.

Studijų pasiekimų lygmens nustatymo aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Studijų pasiekimų lygmens nustatymo aprašas, skirtas įgyvendinti Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas ir papildyti Lietuvos verslo kolegijos Studijų nuostatus.

Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai. Lietuvos verslo kolegijos Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai reglamentuoja ginčų tarp administracijos ir studentų nagrinėjimo tvarką.

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuries siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato tokių asmenų sąrašo sudarymo ir pateikimo Valstybiniam studijų fondui bendruosius principus ir tvarką.

Lietuvos verslo kolegijos Direktoriaus įsakymas Dėl korupcijos ir egzaminų tvarkos. Šis įsakymas reglamentuoja korupcijos prevenciją kolegijoje studijų proceso metu.

Egzaminų organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Lietuvos verslo kolegijos Egzaminų organizavimo tvarkos aprašas nustato Kolegijos studentų egzaminų, turinčių ne mažesnį nei 40 proc. galutinio kaupiamojo įvertinimo, organizavimo, vykdymo ir priežiūros procedūras, akademinės etikos reikalavimus atsiskaitymų metu ir atsakomybę.

Bakalauro Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Šis dokumentas reglamentuoja Lietuvos verslo kolegijos  vykdomų koleginių studijų programų bakalauro Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką kolegijoje.

Nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS IŠVYKSTANČIŲ DALYVIŲ KOORDINAVIMO PAGAL ERASMUS+ MOBILUMO PROGRAMĄ TVARKA