Nuotolinių studijų centras

Visą informaciją apie nuotolinių studijų eigą, dėstomus dalykus, dėstytojų konsultacines valandas galite rasti LTVK virtualioje mokymosi aplinkoje kurse "Nuotolinių studijų organizavimas".

VIZIJA

Nuotolinių studijų centras, kuris pagal regiono bei darbo rinkos poreikius teikia įvairius aukštos kokybės kursus nuotoline forma.

MISIJA

 • Visiškai integruoti nuotolinį mokymą į tradicinę mokymo sistemą.
 • Suteikti galimybę besimokantiems kelti savo kvalifikaciją nuotoliniu būdu.
 • Pateikti vartotojui nuotolinio mokymo kursą, atitinkantį aukštus mokymosi standartus.
 • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis, siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę.

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA LTVK

Sąvokos:

Nuotolinis mokymas(-is) – tai mokymo(-si) forma, kai besimokantysis nepalaiko tiesioginio kontakto su dėstytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra užtikrinamas informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis.

Sinchroninis – vykstantis tuo pačiu laiko ritmu, kaip ir kiti tuo pat metu vykstantys susiję procesai.

Asinchroninis – vykstantis savo laiko ritmu, nederintinu su kitais tuo pat metu vykstančiais susijusius procesais.

Bendrosios nuostatos:

Nuotolinės studijos – studijų organizavimo būdas, papildantis studijas informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymu, visiškai įvykdant neuniversitetinių nuosekliųjų ir nenuosekliųjų studijų programos aprašo reikalavimus. Nuotoliniu būdu gali būti organizuojamos tiek dieninės, tiek neakivaizdinės studijų formos.

Nuotoliniu būdu gali būti vykdomi (visiškai arba iš dalies) Lietuvos verslo kolegijoje patvirtinti studijų organizavimo būdai: paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas.

Nuotolinės studijos Lietuvos verslo kolegijoje organizuojamos tik nuotoliniu arba mišriu būdais – tradicinius studijų organizavimo būdus derinant su nuotolinio mokymo(-si) elementais:

 • Auditorinius užsiėmimus (paskaitas, pratybas, seminarus, laboratorinius darbus ir t.t.) organizuojant akivaizdžiai ar virtualioje mokymo(-si) aplinkoje, naudojant sinchronines bei asinchronines priemones.
 • Sąvarankišką darbą (individualią paramą besimokantiems, atsiskaitymus, vertinimą, pratybas, užduočių atlikimą bei individualias mokymo(-si) veiklas) organizuojant virtualioje mokymo(-si) aplinkoje.

Nuotolinių kursų rengimui keliami reikalavimai:

Nuotolinis kursas turi būti parengtas virtualioje mokymo aplinkoje, kuri naudojama Lietuvos verslo kolegijoje. Nuotolinio kurso sudedamosios dalys:

1. Informacija apie teikiamą kursą:

 • kurso pavadinimas,
 • kurso autorius (-iai),
 • kuratorius (-iai), jo(-ų) kontaktinė informacija,
 • tikslinė grupė,
 • kurso paskirtis, tikslai, numatomi gebėjimai,
 • kurso planas,
 • darbo kalendorius (užsiėmimų tipas, jiems skiriamas valandų kiekis),
 • žinių, gebėjimų vertinimo tvarka bei formulė (vertinimo kriterijus nustato nuotolinio kurso autorius, vertinimo organizavimą vykdo nuotolinio kurso kuratorius, kuriuo gali būti ir kurso autorius),
 • rekomenduojama literatūra.

2. Studijų medžiaga, pateikiama dalimis (skyriais, poskyriais, temomis). Kiekvienos temos pradžioje nurodomi pradiniai reikalavimai (studento pradiniai gebėjimai), tikslai ir uždaviniai, numatomi gebėjimai.

Studijų medžiaga turi atitikti jos atrankos, rengimo ir išdėstymo kriterijus:

 • informacijos teisingumas,
 • moksliškumas,
 • šiuolaikiškumas,
 • turinio atitiktis kurso tikslams,
 • pilnumas (jei viršija kurso apimties reikalavimus, dalis medžiagos išskiriama kaip papildoma),
 • nuoseklumas (siūloma studijuojamų temų eilės tvarka, kurią studentas gali priimti arba ne),
 • vienareikšmiškumas (svarbu atkreipti dėmesį sudarant savikontrolės klausimus ir testus),
 • aiškumas (skiriamai auditorijai),
 • terminų adekvatumas,
 • tikslingas metodų ir priemonių parinkimas,
 • literatūros šaltinių įvardijimas,
 • savikontrolės klausimų, pratimų, užduočių, testų ir kitų vertinamų elementų atitikimas pateiktai medžiagai, jos sudėtingumo lygiui ir kurso tikslams.

4. Svarbiausių terminų žodynas, susijęs su dėstoma medžiaga.

5. Dėstytojo ir studento bendradarbiavimas (pranešimai, forumai, sinchroninės ir asinchroninės bendravimo formos).

6. Savarankiška besimokančiojo veikla:

 • pateiktos medžiagos analizė;
 • dalyvavimas diskusijose,
 • papildomos medžiagos paieška,
 • pasirengimas atlikti užduotį, jos atlikimas, pasirengimas apginti užduotį,
 • pasirengimas kitokiems atsiskaitymams,
 • savikontrolės klausimai, pratimų, užduočių, testų atlikimas.

7. Besimokančiųjų žinių patikrinimui siūloma vartoti tikrinimo metodikas, kurios atitinka mokymosi virtualioje aplinkoje ypatumus: testai, klausimynai, trumpos užduotys, praktiniai darbai, recenzijos ir kt. Formuluojant užduotį, joje taip pat nurodomi pradiniai reikalavimai studentų gebėjimams, tikslai ir uždaviniai, vertinimo kriterijai, atlikimo data.

Sukurtas nuotolinis kursas turi atitikti bendrus estetikos bei kolegijos reikalavimus: teksto formatavimas, šriftas, meninis apipavidalinimas, kolegijos viešinimas studijų medžiagoje ir darbų formuluotėse, navigacijos priimtinumas (aiškumas, patogumas, ryšių su išoriniais informacijos šaltiniais realizavimas).

Nuotolinių studijų organizavimas:

Kolegijos nuotolinių studijų centrui patvirtinus parengto nuotolinio kurso atitikimą nurodytiems reikalavimams, studijų dalykas gali būti organizuojamas nuotoliniu arba mišriu būdu. Studijų dalyką organizuojant mišriu būdu studijų dalyko kortelėje nurodomas akivaizdinių valandų skaičius, jų metu dėstomos temos, studento savarankiškas darbas semestro metu (dėl sando formos, kreiptis į nuotolinių studijų organizatorę).

Dėstytojas, organizuojantis studijas nuotoliniu būdu, laikosi dalyko apraše numatyto krūvio paskirstymo. Akivaizdiniai užsiėmimai organizuojami kolegijos patalpose.

Studijų dalyko programos apraše nurodytą užsiėmimų formą ir laiką dėstytojas privalo pateikti tvarkaraštyje, studijų dalyko organizavimui naudojamoje virtualioje mokymo(-si) aplinkoje. Akivaizdinių susitikimų pakeitimus dėstytojas privalo derinti su kolegijos administracija ir studentais, visiškai išlaikydamas studijų dalyko apraše numatytą studijų trukmę ir mokymo(-si) organizavimo būdus.

Mišriu nuotoliniu būdu organizuojant studijas, akivaizdiniams susitikimas vienam kreditui dėstytojo ir atestacinės komisijos nuožiūra skiriamos 4-8 valandos.

Nuotolinių studijų centras atlieka vartotojų registraciją kolegijoje naudojamoje virtualioje mokymo(-si) aplinkoje, supažindina studijų dalykų dėstytojus bei studentus su darbo virtualioje mokymo(-si) aplinkoje specifika ir taisyklėmis, teikia dėstytojams didaktinę ir metodinę paramą kursų rengimo klausimais, tikrina parengtų nuotolinių kursų atitikimą reikalavimams.

Dėstytojai, organizuojantys studijas nuotoliniu būdu, privalo laikytis nuotolinių studijų etikos ir autorinių teisių taisyklių.

Visą informaciją apie nuotolinių studijų eigą, dėstomus dalykus, dėstytojų konsultacines valandas galite rasti LTVK virtualioje mokymosi aplinkoje kurse "Nuotolinių studijų organizavimas".

 

Nuotolines studijas kuruoja:

Ingrida Sirvydaitė, 106 kab.

Nuotolinių studijų koordinatorė

El.p. [email protected]

Tel. (+370 6) 097 35 66

      (8 46) 31 43 20