Priėmimo taisyklės 2021

PATVIRTINTA

LTVK direktoriaus 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1.6- 92 (1.5)

 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS VERSLO KOLEGIJĄ 2021 M. TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į Lietuvos verslo kolegiją (toliau – LTVK) priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą, patvirtintą dokumentais. Stojančiųjų amžius neribojamas.

2. Į LTVK vykdomas Bendrasis studentų priėmimas per LAMA BPO sistemą ir Atskirasis studentų priėmimas LTVK.

3. Stojantieji į LTVK į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas asmenys priimami Bendrojo studentų priėmimo metu per LAMA BPO sistemą.

4. Atskiruoju studentų priėmimu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas LTVK priimami ir asmenys, nedalyvaujantys Bendrajame studentų priėmime (LAMA BPO ), konkurso tvarka pagal surinktų konkursinių balų skaičių.

5. LTVK vykdomos nuolatinės (N), ištęstinės (I) ir nuotolinės (NT) studijų formų studijos.

6. 2021 m. LTVK skelbia priėmimą į 1 lentelėje pateiktas studijų programas.

 

Studijų programos

1 lentelė

Eil. Nr.

Valstybinis kodas

Studijų programa

Specializacijos

Studijų forma ir trukmė (metai)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

N/NT

I

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

1.

6531LX026

Įstaigų ir įmonių administravimas

Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas

Verslo įmonių administravimas

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

2.

6531LX027

Išmanioji vadyba

Skaitmeninis marketingas

Tvari projektų vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

3.

6531LX028

Pardavimų ir logistikos vadyba

Jūrų transporto logistika

Prekių paskirstymo logistika

Pardavimų vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

4.

6531LX029

Statybos verslo vadyba

Nekilnojamojo turto vadyba

Statybinių medžiagų vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIS

5.

6531LX030

Buhalterinė apskaita

Vidaus auditas

Verslo vertinimas 

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS

6.

6531KX002

Teisė

Verslo įmonių teisinis reguliavimas

Teisinės institucijos

3

4

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

7.

6531KX003

Teisė ir teisėsaugos institucijos

Teisminės institucijos

Ikiteisminės institucijos

3

4

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

EKONOMIKOS STUDIJŲ KRYPTIS

8.

6531JX025

Verslo įmonių ekonomika

Jūrų verslo ekonomika

Verslo įmonių finansai

3

4

Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS

9.

6531LX031

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Kelionių ir ekskursijų vadyba

Renginių vadyba

SPA ir sveikatingumo turizmo vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS

10.

6531BX026

Skaitmeninio dizaino technologijos

-

3

4

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

11.

6531BX009

Taikomoji informatika ir programavimas

WEB projektų kūrimas

Kompiuterinių tinklų administravimas

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

3

4

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

Santrumpos: N-nuolatinės studijos, I-ištęstinės studijos, NT-nuotolinės.

II. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO TVARKA

7. Stojančiojo į LTVK konkursinis balas formuojamas iš pasirinktą studijų kryptį atitinkančių konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba metinių pažymių (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei nurodyto pirmojo dalyko). Konkursinio balo sandaroje trečiasis konkursinis mokomasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju nurodytu dalyku.

8. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai pateikti 2 lentelėje.

9. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas atliekamas, laikantis principų, nurodytų „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1862 (žiūrėti: http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/).

10. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas.

11. Papildomi balai skiriami pagal šiuos kriterijus:

11.1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas – 0,25 balo.

11.2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba – 0,5 balo, stojant į visas studijų programas.

11.3. Tarptautinių olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. patvirtintame „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinės vietos. Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami: 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balo; 3 vieta – 1 balas.

11.4. Šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. patvirtintame „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinės vietos. Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami: 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo.

11.5. Stojantiesiems į studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.

11.6. Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai– 0,25 balo.

12. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.

13. Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas skiriami pagal šiuos kriterijus:

13.1. Stojantiesiems, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 1 balas.

13.2. Dalyvavimas ne mažiau kaip 6 savaites trukusiose savanorystės programose – 0,5 balo.

13.3. Turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą toje pačioje kryptyje, į kurią stojama – 1,5 balo.

13.4. Stojančiojo motyvacijos vertinimas – 0,5 arba 1 arba 1,5 balo.

13.5. Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programa) – 1 balas.

13.6. Turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinio kurso) – 0,5 balo.

13.7. Baigta aukštoji mokykla – 2 balai.

13.8. Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir verslas“ baigimo pažymėjimas – 0,5 balo.

13.9. Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos gyvai ir on-line organizuotuose renginiuose įrodantys pažymėjimai – 1 balas.

13.10. Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose įrodantys pažymėjimai –
1 balas.

14. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

14.1. kurio brandos egzaminų padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų šių taisyklių 2 lentelėje, suma yra didesnė;

14.2. kurio brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą šių taisyklių 2 lentelėje, įvertinimas yra didesnis;

14.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.

15. Minimalus konkursinis balas stojant į LTVK studijų programų valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija ir į valstybės nefinansuojamas studijų vietas yra 4,3. Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“. Asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis.

 

 

Konkursinio balo sandara

Eil. Nr.

Valstybinis kodas

Studijų programa

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Pirmasis dalykas

Svertinis koefi-cientas

Antrasis dalykas

Svertinis koeficientas

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svetinis koeficientas

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

1.

6531LX026

Įstaigų ir įmonių administravimas

Matematika

0,4

Istorija arba Matematika arba Informacinės technologijos arba Geografija arba Užsienio kalba

0,2

0,2

 

0,2

2.

6531LX027

Išmanioji vadyba

3.

6531JX025

Verslo įmonių ekonomika

4.

6531LX028

Pardavimų ir logistikos vadyba

5.

6531LX029

Statybos verslo vadyba

6.

6531LX030

Buhalterinė apskaita

7.

6531LX031

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Istorija

0,4

Istorija arba Matematika arba Informacinės technologijos arba Geografija arba Užsienio kalba

0,2

0,2

 

0,2

8.

6531KX002

Teisė 

9.

6531KX003

Teisė ir teisėsaugos institucijos

10.

6531BX026

Skaitmeninio dizaino technologijos

Matematika

0,4

Informacinės technologijos arba Fizika

0,2

0,2

 

0,2

11.

6531BX009

Taikomoji informatika ir programavimas

III. Priėmimo vykdymas

 

16. Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas LTVK vykdomas per Bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO).

17. Bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija LAMA BPO, vadovaujantis 2021 metų bendrojo priėmimo principais ir terminais, nurodytais http://www.lamabpo.lt.

18. Stojantieji, pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas vietas (Vnf) su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui, prisijungę prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

18.1. Lietuvos verslo kolegiją;

18.2. pasirenkamą studijų programą;

18.3. Vnf / studijų stipendiją.

19. Minimalūs rodikliai 2021 metais stojantiems į kolegijas asmenims, siekiantiems, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, yra:

19.1. asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

19.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;

19.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede;

19.2. asmenys, 2016 metais arba 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę šių taisyklių 19.1 punkte nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą;

19.3. asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

19.3.1. šių taisyklių 19.1 punkte nurodytus egzaminus;

19.3.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu;

19.4. asmenys, 2019, 2020, 2021 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą, turi atitikti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius, patvirtintus 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-661 (aktuali redakcija 2020 m. vasario 5 d.);

19.5. asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, šių taisyklių 19.1, 19.2 ir 19.3 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

20. Atskirasis studentų priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas organizuojamas LTVK:

20.1. Klaipėdoje – Turgaus g. 21, 104 kab., Klaipėda, tel. (8~46) 311 099, el. p. [email protected]

20.2. Vilniuje – Žirmūnų g. 40, II aukštas, 215 k., Vilnius, mob. 8 659 90 777, el. p. [email protected]

20.3. Prašymus dalyvauti Atskirame LTVK organizuojamame priėmime, stojantieji gali pateikti ir internetu: http://old.ltvk.lt/stojantiesiems/priėmimas

21. Priėmimo į LTVK procedūros ir terminai pateikti 3 lentelėje.

 

 

Priėmimo procedūros ir terminai

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Atskirasis priėmimas LTVK į nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas vietas

2021-04-01 iki 2021-09-30

Bendrasis priėmimas per LAMA BPO gaunant studijų stipendiją ir į valstybės nefinansuojamas vietas

Datos skelbiamos http://www.lamabpo.lt

22. Stojantieji į LTVK pateikia 4 lentelėje nurodytus dokumentus.

Reikalingi dokumentai

 

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Įforminant priėmimą

Pagrindiniai dokumentai

Prašymas

 

Brandos atestatas ir jo priedas arba kitas, vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalas ir kopija); Diplomo ir jo priedo kopija (jei baigta kita mokykla)

Brandos atestatas ir jo priedas arba kitas, vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalas)

Asmens tapatybės kortelė arba Pasas (originalas ir puslapio su nuotrauka ir anketiniais duomenimis kopija)

Asmens tapatybės kortelė arba Pasas

1 fotonuotrauka (3x4 cm)

 

Papildomi dokumentai

Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde) (originalas ir kopija)

Prašymas skirti bendrabutį (jei reikia)

Užpildyta Motyvacijos vertinimo forma

Kiti dokumentai, įrodantys atitinkamus pretendento pasiekimus

IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMO įmoka, metinė studijų kaina

23. Įforminant priėmimą stojantieji moka dokumentų priėmimo įmoką. Dokumentų priėmimo įmokos dydis 60,- EUR.

24. Dokumentų priėmimo įmoka mokama LTVK kasoje, arba pavedimu į Kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą - Nr. LT224010042300548986 AB Luminor bankas, banko kodas 40100. Atsiėmus dokumentus, dokumentų priėmimo įmoka negrąžinama.


V. Kita informacija

25. Priėmimo taisyklės, prašymo forma, informacija dėl konkursų į konkrečias studijų programas skelbiama LTVK interneto puslapyje: http://old.ltvk.lt.

26. Informacija apie atranką, priėmimą, studijas teikiama LTVK Priėmimo komisijoje darbo dienomis 9.00– 1700 val. nuo 2021 m. balandžio 1 d.

26.1. Klaipėda – Turgaus g. 21, 104 kab., Klaipėda, tel. (8~46) 311 099, el. p. [email protected]

26.2. Vilnius – Žirmūnų g. 70, II aukštas, 215 k., Vilnius, mob. 8 659 90 777; el. p. [email protected]