Podiplominės ir magistrantūros studijos VDU

15/04/24

Podiplominės studijos verslo ir vadybos magistro laipsniui gauti Vytauto Didžiojo universitete.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Lietuvos verslo kolegijos studijų skyriaus administratorių Modestą Vaikšnorą.

PODIPLOMINĖS STUDIJOS VERSLO IR VADYBOS MAGISTRO LAIPSNIUI ĮGYTI
Podiplominėse studijose yra dvi magistrantūros studijų programos:

  • Verslas ir entreprenerystė;
  • Marketingas ir pardavimai.

Baigus šias studijas suteikiamas verslo ir vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis ir įteikiamas magistro diplomas.
Į podiplomines studijų programas priimami:

  • turintys bet kokios socialinių mokslų studijų krypties (edukologijos, ekonomikos, medijų ir komunikacijos, politikos mokslų, psichologijos, socialinės ir ekonominės geografijos, sociologijos, teisės, rinkodaros, vadybos, viešojo administravimo) arba informatikos bakalauro laipsnį, universitetuose, o taip pat baigę ekonomikos, finansų, rinkodaros, vadybos ar verslo krypties gretutines studijas;
  • turintys bet kokios krypties universitetinį ar profesinį bakalauro laipsnį ir 1 metų darbo stažą, arba išklausę Papildomų studijų programą.

Fakultetų reikalavimai ir konkursiniai kriterijai
Stojantiesiems į Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų programas taikomi reikalavimai:

  • į studijų programą „Finansai ir bankininkystė“ priimami asmenys, turintys tos pačios (finansų) arba artimos (ekonomikos, rinkodaros, vadybos, verslo) studijų krypties bakalauro laipsnį, o taip pat baigę ekonomikos ar finansų krypties gretutines studijas. Neišvardintų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei profesinio bakalauro laipsnį turintys asmenys į šios programos magistrantūros studijas priimami tik įvykdę papildomų studijų programą;
  • į studijų programą „Tarptautinė ekonomika“ priimami asmenys, turintys tos pačios (ekonomikos) arba artimos (finansų, matematikos, rinkodaros, vadybos, verslo, teisės, politikos mokslų, viešojo administravimo, informatikos) studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o taip pat baigę ekonomikos ar finansų krypties gretutines studijas. Neišvardintų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei profesinio bakalauro laipsnį turintys asmenys į šios programos magistrantūros studijas priimami tik įvykdę papildomų studijų programą;
  • į studijų programas „Marketingas ir tarptautinė komercija“, „Reklamos vadyba“ ir „Strateginis organizacijų valdymas“ priimami asmenys, turintys bet kokios socialinių mokslų studijų krypties (edukologijos, ekonomikos, medijų ir komunikacijos, politikos mokslų, psichologijos, socialinės ir ekonominės geografijos, sociologijos, teisės, rinkodaros, vadybos, viešojo administravimo) arba informatikos bakalauro laipsnį, o taip pat baigę ekonomikos, finansų, rinkodaros, vadybos ar verslo krypties gretutines studijas. Neišvardintų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei profesinio bakalauro laipsnį turintys asmenys į šių programų magistrantūros studijas priimami tik įvykdępapildomų studijų programą arba turintys ne trumpesnį kaip 1 metų stažą.
  • Kitų aukštųjų mokyklų absolventai, stojantys į studijų programas „Finansai ir bankininkystė, „Marketingas ir tarptautinė komercija“ ir „Tarptautinė ekonomika“, laiko anglų kalbos testą.

Konkursinis balas skaičiuojamas naudojant formulę:
K = 0,3A + 0,6B + 0,1C, kur
A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
B – studijų programos specialaus lavinimo dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;
C – bakalauro baigiamojo darbo arba valstybinio egzamino pažymys.